fbpx

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΙΣΜΟΙ

Η Εταιρεία – Εμείς: η «ΗΔΗ-ΕΤΕΡΟΝ Ι.Κ.Ε.»,  με Α.Φ.Μ. 801270442 είναι η κύρια δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και του συνόλου του περιεχομένου του (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία» – «Εμείς»)..

Ο χρήστης – Εσείς: κάθε άτομο που εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιστοτόπου και αποκτά λογαριασμό προς χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών (στο εξής αναφερόμενο ως ο «Χρήστης» – «Εσείς»).

Ιστότοπος: ο Ιστότοπος www.hdh-eteron.gr και app.hdh-eteron.gr ο οποίος, όπως και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΔΗ-ΕΤΕΡΟΝ Ι.Κ.Ε.».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την αγορά των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ιστοτόπου κατόπιν εγγραφής του Χρήστη και απόκτησης λογαριασμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία, μέσω της διαδικτυακής – ψηφιακής πλατφόρμας του Ιστοτόπου, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και ειδικότερα εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε μαθητές με παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, καθώς και σχετικών παραδειγμάτων, επίλυση ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, quiz, διαγωνισμάτων, και άλλων επιβοηθητικών ασκήσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τις επιμέρους παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Ο κηδεμόνας ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εξέλιξη του μαθητή με σχετικά mail.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Χρήστης μπορεί να καταστεί ο κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης του Ιστοτόπου, πραγματοποιώντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, στο πλαίσιο της ασφαλείας των συναλλαγών, απαιτείται η αναγραφή της διεύθυνσης email, όνομα (ή ψευδώνυμο) και η καταχώριση προσωπικού κωδικού. Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού από ανήλικο Χρήστη , είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού από τον έχοντα τη γονική μέριμνά του ή την κηδεμονία του προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για την επεξεργασία των ως άνω πληροφοριών και το σκοπό αυτής και τις δυνατότητες για πρόσβαση σε αυτές, έλεγχο, αλλαγή, περιορισμό και διαγραφή τους.

ΑΓΟΡΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας

Η αγορά των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής Φόρμας Αγοράς που υπάρχει στον Ιστότοπο. Στην αγορά των υπηρεσιών μπορεί να προβεί κάθε ενήλικος Χρήστης ( εφεξής «Πελάτης»), ο οποίος ενδιαφέρεται είτε ο ίδιος είτε ως έχων τη γονική μέριμνα ή την κηδεμονία ανήλικου/ων να αποκτήσει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των παρόντων όρων που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις τους Όρους Χρήσης τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και είμαι άνω των 18». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση αναφορικά με:

 • τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τις υπηρεσίες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιγράφονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα περιγραφής κάθε προς πώληση υπηρεσίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υπηρεσιών. Η Εταιρεία παρέχει στην ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας – εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος περιγραφή και σχετικά δείγματα, προκειμένου ο Πελάτης να ελέγξει αν είναι της αρεσκείας του. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω,
 • την ταυτότητα της Εταιρείας,
 • τη γεωγραφική διεύθυνση όπου η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη, τον αριθμό τηλεφώνου της και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της,
 • τη συνολική τιμή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α.,
 • το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων,
 • τις διευθετήσεις πληρωμής, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες,
 • την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των παραπόνων,
 • όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 3ζ παράγραφος 1 του ν. 2251/1994,
 • όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης,
 • την ύπαρξη της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων και υπαίτια αδυναμία παροχής,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης του Πελάτη μετά τη σύναψη της σύμβασης,
 • τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη όποτε το ζητήσει η Εταιρεία,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπική διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Εταιρεία έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
 • ο πελάτης χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε ενεργή συνδρομή έχει πραγματοποιήσει, όταν επιλέξει «Διαγραφή Λογαριασμού» ή «Διαγραφή προφίλ μαθητή» πριν την λήξη της συνδρομής.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρεία αποτελεί πρόταση για σύναψη σύβασης παροχής των παραγγελλόμενων υπηρεσιών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

Επιβεβαίωση Παραλαβής Ηλεκτρονικής Παραγγελίας – Κατάρτιση Σύμβασης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από τη στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση μέσω mail της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Η παραγγελία σας στο ήδη-έτερον έχει ολοκληρωθεί» ή «Η ανανέωση της συνδρομής σας ήταν επιτυχής». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την παραγγελία και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην ειδοποίηση θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων και υποδομής για την εκτέλεση της παραγγελίας ώστε να βεβαιωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης της σύμβασης και η συνακόλουθη κατά τα προβλεπόμενα παροχή των υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Εταιρεία και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα των ως άνω και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και θα παρέχονται πληροφορίες για τα επόμενα βήματα προκειμένου ο Πελάτης να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αγόρασε. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης – Εταιρεία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη/θέμα «Η παραγγελία σας στο ήδη-έτερον έχει ληφθεί!».

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραγγελία που αφορά την προµήθεια του ψηφιακού περιεχοµένου µη παρεχόµενου πάνω σε υλικό µέσο, ο Πελάτης δε θα δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης άρχισε µε την προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ µέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωµά υπαναχώρησής του.

Ο Πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την παραγγελία του, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 6988547435) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hdh-eteron.gr)

Περιορισμοί Ευθύνης

Σε περίπτωση αμέλειας Ακύρωσης της αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής από τον Πελάτη, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και η σύμβαση έχει συναφθεί και ο Πελάτης δεν δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και/ή σε επιστροφή χρημάτων.

Πληρωμή

O Πελάτης προεξοφλεί το τίμημα της αγοράς των υπηρεσιών είτε με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της σχετικής πλατφόρμας πληρωμών του Ιστοτόπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει άμεσα οποιαδήποτε παραγγελία της οποίας δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της υπηρεσίας, όπως π.χ. την αυτόματη συνδρομή του ερχόμενου μήνα. Η διαδικασία ακύρωσης περιγράφεται αναλυτικά στους Όρους Χρήσης.

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει σε όλα τα βήματα πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε «πίσω» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «Αφαίρεση».

Επιστροφή χρημάτων:

Δεν προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφή καταβληθέντων ποσών για τις πληρωμές και δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων ή πιστώσεις για περιόδους συνδρομής με χρήση των υπηρεσιών για μέρος του μήνα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ.:  6988547435 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hdh-eteron.gr

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας  που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, κυβερνοεπιθέσεις, πολύωρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποια πλημμέλεια στην παροχή των υπηρεσιών ή έχει κάποιο σχετικό παράπονο, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την Εταιρεία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα καθ’ όσο διαρκεί η σύμβαση είτε τηλεφωνικά (τηλ: 6988547435) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hdh-eteron.gr). Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση των ελλείψεων ή των πλημμελειών.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ταυτίζεται με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα περιγραφής κάθε υπηρεσίας/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την κατάρτιση συμβάσεων από απόσταση. Ομοίως, ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την Εταιρεία στην Ελλάδα και η Ελληνική Νομοθεσία διέπει τη χρήση του και την ερμηνεία των συναφών όρων. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλη χώρα, φέρει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πελάτη Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας ή courier, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994

 • Ο Πελάτης με την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις τους Όρους Χρήσης τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και είμαι άνω των 18»  δηλώνει ότι είναι ενήλικος και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Ο Πελάτης έλαβε γνώση ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την εκ μέρους του απόκτηση των ψηφιακού περιεχομένου υπηρεσιών από την Εταιρεία και παρέχει τη συγκατάθεσή του, επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις τους Όρους Χρήσης τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και είμαι άνω των 18».
 • Ο Πελάτης αιτείται την έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης της παροχή των υπηρεσιών επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις τους Όρους Χρήσης τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και είμαι άνω των 18».

Υπόδειγμα Αίτησης Υπαναχώρησης

(συμπληρώστε σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Α’ του Παραρτήματος της ΚΥΑ ΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β 2144/30.8.2013) και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

– Προς [ο προμηθευτής οφείλει να αναγράψει εδώ το όνομα του, τη γεωγραφική του διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθμό της τηλεομοιοτυπίας του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου]

– Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβαση μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

– Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

– Όνομα Πελάτη(-ών)

– Διεύθυνση Πελάτη(-ών)

– Υπογραφή Πελάτη(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

– Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.